ENG | |

醫療團隊

楊應歡醫生

血管外科專科醫生

香港中文大學內外全科醫學士

英國愛丁堡皇家外科醫學院院員

香港外科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(外科)

英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (外科)