ENG | |

醫療團隊

甘明豪醫生

外科專科醫生

香港大學內外全科醫學士

英國外丁堡皇家外科醫學院院員

英國外丁堡皇家外科醫學院院士

香港外科醫學院院士

香港醫學專科學院院士 (外科)