ENG | |

醫療團隊

陳敬安醫生

外科專科醫生

香港中文大學內外全科醫學士

英國愛丁堡皇家外科醫院院士(外科)

香港外科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(外科)